Studimi mbi Ndikimin dhe Qëndrueshmërinë e Qendrave Mësimore


UBO Consulting sot prezantoi të gjeturat nga "Studimi mbi Ndikimin dhe Qëndrueshmërinë e Qendrave Mësimore” para një audience të përbërë nga përfaqësues qeveritar, organizata donatore ndërkombëtare dhe OJQ vendore. Studimi, i financuar nga Këshilli i Evropës dhe UNICEF, mbulon situatën aktuale të Qendrave Mësimore të menaxhuara nga gjashtë OJQ në pesë komuna dhe ofron rekomandime për veprimë të mëtejshme.